Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem. Do podstawowych zadań statutowych Stowarzyszenia należą: inspirowanie przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, krzewienie oświaty i kultury technicznej, integrowanie środowiska inżynierów i techników, zacieśnienie więzów koleżeńskich, organizacja życia towarzyskiego. 

Do końca lat 80-tych Stowarzyszenie wypełniało istotną lukę w systemie prawnym i ekonomicznym niedoskonałego systemu przyjmując na siebie szeroką działalność szkoleniową, uczestnicząc w ruchu racjonalizatorskim i organizując działalność w dziedzinie rzeczoznawstwa i usług projektowych, a także opiniując przedsięwzięcia gospodarcze wymagające wówczas tzw. akceptacji społecznej.

Obecnie działania te uległy powszechnej komercjalizacji. Dziedziny szkolenia, rzeczoznawstwa i projektowania w znacznym stopniu wypełniane są przez specjalistyczne podmioty gospodarcze bez uciekania się do pomocy stowarzyszeń naukowo-technicznych. Mało znacząca stała się również rola stowarzyszeń w promowaniu nauki i techniki, gdyż dziedziny te promują się skutecznie przez ofensywne oferty firm zainteresowanych zakupem ich produktów i technologii, zaś kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz administracja gospodarcza są coraz mniej zainteresowane opinią środowiska inżynierów i techników w kwestiach sposobu rozwiązywania dylematów technicznych.

Nie ulega wątpliwości że w gospodarce rynkowej, gdzie wszelki popyt na dobra i usługi techniczne spotyka się niemal natychmiast z odpowiednią ofertą podaży rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w kreowaniu postępu technicznego jest mniej znacząca jak kiedyś. Nie znaczy to jednak, że nie ma zapotrzebowania na tę działalność. Jest ona potrzebna choćby tam gdzie zawodzi komercjalizacja, a zawodzi ona tam gdzie ciasno pojęta konkurencyjność utrudnia szczerą wymianę poglądów i doświadczeń, albo tam gdzie nawał pracy i pogoń za wynikami nie dają szansy spojrzeć na rzeczywistość z dystansu.

Stowarzyszenie naukowo-techniczne nadal może wypełniać luki w istniejącej rzeczywistości; nie wszystkie bowiem problemy (techniczne czy zawodowe) chcą rozwiązywać się same - nawet w gospodarce rynkowej.

W obecnej rzeczywistości Stowarzyszenie ma duże pole działania w dziedzinie rozwijania kontaktów zawodowych, integracji środowiska, wymiany doświadczeń technicznych i organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze poznawczym i towarzyskim.

Wrocławski Oddział SITG zrzesza około 400 członków reprezentujących: kopalnie surowców skalnych (8 kół), uczelnie, instytuty naukowo-badawcze i biura projektowe (3 koła), kopalnie węgla brunatnego (1 koło) oraz koło seniorów. W skali całego Stowarzyszenia liczącego około 15.000 członków jest to liczba znacząca. 

Znaczenie Oddziału wrocławskiego wynika stąd, że w Stowarzyszeniu liczebnie zdominowanym przez górnictwo podziemne stanowi on dużą reprezentację górnictwa odkrywkowego. W skład Oddziału, oprócz kół z zakładów górnictwa skalnego wchodzi bowiem kopalnia węgla brunatnego Turów oraz biura i instytuty branżowe.