Powstanie i rozwój Oddziału Wrocławskiego

• Utworzenie stowarzyszenia górniczego na Dolnym Śląsku po wojnie łączyło się z działaniami funkcjonującej już od 1948 roku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz działaniem, głównie na Górnym Śląsku, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Węglowego.

• Podstawowym impulsem powstania Oddziału Wrocławskiego był rozwój środowiska górniczego, wynikający głównie z występowania na terenie Dolnego Śląska licznych złóż zasobów kopalin oraz usytuowanie we Wrocławiu centrów zarządzających i ośrodków naukowo-badawczych rozwijających się gałęzi przemysłu wydobywczego: głównie węgla brunatnego, surowców skalnych i rud miedzi.

• Jako datę powstania Wrocławskiego Oddziału SITG przyjmuje się rok 1951, jednak pierwsze zebranie, związane z wyborem władz Oddziału, miało miejsce 8 stycznia 1952 r.

• Grupę inicjatywną i pierwsze grono działaczy stanowili między innymi Koledzy: Ryszard Grabe, Mirosław Jędryczek, Z. Pietruszkiewicz, Antoni Sikorski, Janusz Karnawalski, Henryk Sikora, Stanisław Szymański.

• Początkowo Oddział liczył 8 kół zakładowych i około 200 członków. Z czasem rozwinął działalność i w roku 1960 było już 20 kół i około 450 członków.

• W roku 1966 ilość kół osiągnęła liczbę 28, a członków około 1150. Najliczniejszym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się kołem było Koło Zakładowe Kopalni Węgla Brunatnego Turów liczące w roku 1966 blisko 350 członków.

 

Pomoc w tworzeniu Oddziału Wrocławskiego okazały:

• Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego i Elektrowni,

• Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych,

• Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor,

• Biuro Projektów Kamieniołomów,

• Wrocławskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa,

• Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,

• Przedsiębiorstwa Geologiczne i Hydrogeologiczne – przekształcone później w Kombinat Geologiczny Zachód,

• Geoprojekt Wrocław.

• W związku z lokalizacją na terenie Wrocławia centrów zarządzających (Zjednoczeń) oraz jednostek zaplecza projektowo – badawczego, działalność Oddziału rozciągnęła się poza Wrocław i ówczesne województwo wrocławskie.

• Na samym początku objęła Kopalnię Węgla Brunatnego Konin, potem Opolszczyznę, a po rozpoczęciu budowy również Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów.

 

W skład Oddziału Wrocławskiego weszły również Koła

Zakładowe kopalń powstającego Kombinatu Górniczo– Hutniczego Miedzi oraz ich zaplecza naukowo –technicznego.

 

• Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w dniu 19 kwietnia 1969 roku zdecydowano wyodrębnić koła zakładowe przemysłu miedziowego tworząc odrębny Oddział Wrocław II.

Z czasem Oddział ten przyjął nazwę Oddziału Lubin.

• Tym samym Oddział Wrocławski zyskał jednolity profil branżowy obejmujący wyłącznie górnictwo odkrywkowe, czyli jednostki węgla brunatnego oraz surowców skalnych i ich zaplecza.

• Rozwój Oddziału Wrocławskiego możliwy był dzięki rozwojowi górnictwa węgla brunatnego, w tym Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, oraz licznych kopalń surowców skalnych. Za rozwojem kopalń następował rozwój zaplecza projektowego, badawczego i technicznego.

• Na rozwój Oddziału Wrocławskiego wpływ miało również powstanie w latach sześćdziesiątych XX wieku Wydziału Górniczego oraz Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.

• Stan organizacyjny Oddziału na przestrzeni minionych 60 lat, oprócz trendu rozwojowego do roku 1990, jest odzwierciedleniem zachodzących zmian organizacyjnych i strukturalnych w przemyśle wydobywczym, a także zmiany nastawienia kadry inżynieryjno – technicznej, zachęcającej pracowników do zrzeszania się w Stowarzyszeniu.

• Już w 1991 roku liczba kół Oddziału Wrocławskiego spadła do 15, a liczba członków do 1350, z czego aż 850 stanowili członkowie Koła Zakładowego Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

• W roku 2003 Koło w Bełchatowie postanowiło usamodzielnić się tworząc własny Oddział, co spowodowało spadek liczby członków Oddziału Wrocławskiego do 393.

Historia 

 Powstanie i rozwój Oddziału Wrocławskiego

 

 

Kalendarium Wrocławskiego Oddziału SITG

• 1952 – Wybór władz Oddziału I kadencji (8 stycznia),

• 1953 – Odejście Kół Zakładowych: KWB Konin, Kopalni Smogóry i Sieniawa – Ośno oraz Kopalni Przyjaźń Narodów w Żarach do nowo utworzonego Oddziału Poznańskiego.

• 1967 – Włączenie do Oddziału Wrocławskiego kół zakładowych przy kopalniach województwa opolskiego.

• 1969 – Powołanie Oddziału Wrocław II (obecnie Oddział Lubin)

• 1974 – Powstanie Koła Zakładowego przy KWB Bełchatów

• 1977 – Jubileusz 25-lecia Oddziału

• 1981 - IV Zjazd Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu

• 1993 – Próby integracji Oddziałów Wrocław, Wałbrzych i Lubin

• 1994 – I Międzynarodowy Kongres „Górnictwo węgla brunatnego” organizowany ze współudziałem Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Poltegoru – Projekt i Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego.

• 1995 - Powołanie Ośrodka Szkolenia Górniczego ZO

• 1999 – II Międzynarodowy Kongres “Górnictwo węgla brunatnego” we Wrocławiu.

• 2000 – VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu

• 2001 – Początek corocznych konferencji pt. „Kruszywa mineralne. Surowce – Rynek –Technologie – Jakość” organizowanych z udziałem Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.

• 2002 – III Międzynarodowy Kongres “Górnictwo węgla brunatnego”– współpraca ZO i Koła Bełchatów

• 2003 – Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Odłączenie się Koła Zakładowego przy KWB Bełchatów od Oddziału

• 2005 – Nawiązanie współpracy z Ring Deutscher Berginginieure E. V. z Essen – wzajemne wizyty i spotkania, wymiana doświadczeń.

• 2007 podpisanie wspólnie z ZO Lubin umowy o współpracy i wymianie doświadczeń z Instytutem Inżynierów Górniczych z Chile.

 

Prezesi Wrocławskiego Oddziału SITG:

• Mieczysław Betnerowicz 1952-1953

• Mieczysław Jędryczek 1953-1954

• Stanisław Szymański 1954-1967

• Kazimierz Kumorkiewicz 1967-1972

• Witold Koprowicz 1972 – 1990 Prezes Honorowy

• Witold Polak 1990 – 1995

• Marek Sikora 1995 - nadal

 

Ludzie

• Jan Korzeniowski -wiceprezes

• Włodzimierz Dulski - wiceprezes

• Stefan Smogór - sekretarz

• Aleksander Ryś – sekretarz i przewodniczący KR

• Zbigniew Lewandowski - skarbnik

• Jerzy Blumes – sekretarz, wiceprezes

• Stanisław Stępień, Jerzy Tułecki -wiceprezesi

• Mariola Stefanicka – sekretarz, wiceprezes

• Jan Kłębek – skarbnik, wiceprezes

 

Ludzie zasłużeni

• Dorota Kusznir

• Zofia Grodecka

• Zofia Maksymiuk

• Helena Czajer

• Marta Kozłowska-Golicz

 

Stan ilościowy Kół Zakładowych i członków Stowarzyszenia

 

Stan aktualny

 

Zarząd Oddziału od 2011 r.

Prezydium

 Prezes: Marek Sikora

 Wiceprezes: Mariola Stefanicka

 Sekretarz: Dariusz Woźniak

 Skarbnik: Jan Kłębek

 Z-ca skarbnika: Marta Kozłowska-Golicz +

Z-ca sekretarza: Ryszard Tarnowski

 

Członkowie ZO z wyboru:

Wojciech Antończak, Roman Mazur, Andrzej Gonciarz,

Monika Hardygóra, Andrzej Miśta, Tomasz Zawadzki,

 oraz statutowo prezesi wszystkich kół.

 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Wiesław Frankiewicz

 Członkowie: Andrzej Pomorski, Grażyna Górska