XX Walne Zgromadzenie Delegatów SITG Oddziału Wrocław w dniu 26 maja 2023 r.

 

XX Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) Oddziału SITG we Wrocławiu otworzył Prezes Marek Sikora, przywitał gości i zebranych delegatów, wprowadził w tematykę zgromadzenia, podziękował za współpracę członkom Zarządu Oddziału. Zebranie zostało zwołane przez ZO pismem z dnia 8.05.2023 r., w którym przedstawiono projekt programu WZD.

Ustępujący Prezes M. Sikora przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Oddziału SITG Wrocław w okresie 05.2019-05.2023. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. W. Frankiewicz.

WZD udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału SITG Wrocław.

W wyniku wyborów:

Prezesem ZO został kol. Marek Sikora,

Wiceprezesami ZO zostali: kol. Mariola Stefanicka, kol. Dariusz Woźniak, kol. Robert Cebula i kol. Tomasz Wojtaszek.

Do Rady Oddziału wybrano kol.:

1.     Ryszard Tarnowski          

2.     Monika Hardygóra          

3.     Lesław Cegiel                  

4.     Grzegorz Górski              

5.     Andrzej Gonciarz            

6.     Tomasz Zawadzki

7.     Andrzej Miśta                  

8.     Jacek Gromada

9.     Piotr Wojtaszek  

10.  Zenon Król

Członkowie RO prezesi

11.  Urszula Kaźmierczak

12.  Grażyna Gruszecka

13.  Grażyna Ślusarczyk

14.  Leszek Kloch

15.  Henryk Kowalczyk

16.  Władysław Jędrzejowski

17.  Daniel Matusiak

18.  Waldemar Gut

19.  Marek Antoniak

20.  Grzegorz Wowczuk

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano:

1.     Wiesław Frankiewicz

2.     Andrzej Pomorski

3.     Grażyna Górska  

 

Delegatem na Walny Zjazd SITG została kol.  Mariola Stefanicka a z-cą delegata został kol. Dariusz Woźniak.

WZD jednomyślnie podjęło uchwały dotyczące działalności merytorycznej i finansowej Oddziału.

W trakcie I posiedzenia Rady Oddziału wybrano kol. Ryszarda Tarnowskiego sekretarzem ZO. Wybór skarbnika będzie miał miejsce na kolejnym posiedzeniu RO.